Ambitie Vrijzinnigen Nederland Oud-Beijerland
Achtergrondinformatie

 

Ambitie Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard (2015-2020)
In 2010 heeft het bestuur een ambitie voor de periode tot 2015 opgesteld (vastgelegd in de ledenvergadering)/ Mede op verzoek van het landelijk bestuur formuleert het bestuur haar ambitie voor de komende periode tot 2020. Het bestuur is van mening dat de kern van de ambitie ook in 2015 nog actueel is en niet hoeft te worden aangepast: De ambitie behelst het volgende:
Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard heeft de ambitie om nu én in de toekomst de mogelijkheid om kennis te nemen van het vrijzinnig gedachtegoed te Oud-Beijerland in stand te houden. Dat geldt zowel voor leden van onze afdeling als voor belangstellenden uit de gehele Hoeksche waard.
Activiteiten die op het bereik van deze ambitie zijn gericht:

Betrokkenheid leden
De programmacommissie geeft inhoud aan het jaarprogramma. Dit functioneert prima en dat werkt taakverlichtend voor het bestuur. Daarbij kan gewerkt worden met thema's. Rondom het thema worden activiteiten georganiseerd zoals:
Lezingen, Muzikale ontmoetingen (mini concerten met een informeel samenzijn), filmvoorstellingen, lezingen/presentaties, gesprekskringen en/of workshops. Maar ook  'traditionele' diensten/vieringen op de zondagochtend. (in de zomer periode om de twee weken). Regelmatig vinden op zondagochtend ook 'bijzondere bijeenkomsten' plaats zonder een 'vaste liturgie'.
Betrokkenheid blijkt ook uit het functioneren van een ‘deurgroep’, ‘tuingroep’, ‘autogroep’ en ‘klusgroep’.

Transparantie
Om de leden en belangstellenden zo goed mogelijk te bereiken streeft de afdeling transparantie na. Wij vertellen leden hoe en wat we doen. We gebruiken daarvoor ons blad ‘Vrijzinnig Perspectief’, onze website (www.vrijzinnigenoud-beijerland.nl) én onze nieuwsbrief, waarvan er regelmatig 135 worden verspreid (peildatum 1 juni 2015). De afdeling is ook te vinden op Facebook.
Financiën
Afhankelijk van de activiteit (en de kosten er van) wordt er gekozen voor het heffen van entree of een vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Voor de muzikale ontmoetingen kunnen ook passe-partouts worden aangeschaft voor drie concerten.
In de periode 2010-2015 waren er nog mogelijkheden doelsubsidies aan te vragen. Die mogelijkheden zijn tegenwoordig aanzienlijk minder. Als er mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld voor projecten), dan zal het bestuur die mogelijkheid benutten. In de afgelopen vijf jaar heeft het bestuur een beleid gevoerd dat er toe moet leiden in de toekomst minder afhankelijk te zijn van subsidies. Er is daarom beleid ontwikkeld om het gebouw ook extern te verhuren (zowel 's avonds als overdag). Dit geldt ook voor huwelijksbevestigingen. Deze externe verhuur blijkt een suc¬ces.
Een mogelijke samenwerking met een woningcorporatie (ook een punt van de afgelopen vijf jaar) is niet bereikt i.v.m. gewijzigd landelijk beleid (bezuinigingen) en is dit geen ambitie voor de komende periode.
Het streven om jaarlijks € 2000,- toe te voegen aan de reserve blijft ook de komende vijf jaar van kracht (zodat minimaal een kapitaal van € 20.000,- beschikbaar is).
Basis bij de financiële plannen is en blijft, dat het bestuur van de afdeling volledig zeggenschap houdt over wat er in het gebouw plaatsvindt of zal plaats vinden.
Pastoraat
De afgelopen periode werd het pastoraat voor een groot deel verzorgd door een lid met de opleiding hiervoor. Dit gebeurde geheel op vrijwillige basis. Omdat deze vrijwilliger er mee stopt, heeft het bestuur een andere beleidskeuze gemaakt.
Aan de leden is in november 2015 voorgesteld om het pastoraat te wijzigen in ‘omzien naar elkaar’. Daarbij is ‘ontmoeting’ de kern van deze invalshoek, die vorm krijgt in het blijven aanbieden van de bestaande ontmoetingsmomenten en het creëren van nieuwe momenten. Bij bijzondere omstandigheden wordt dit ‘omzien naar elkaar’ na 1 september 2015 uitgevoerd door een groepje vrijwilligers (maximaal vijf personen), die in onderling overleg gericht ‘omzien naar elkaar in bijzondere situaties’. Daarbij hoort ook het bezorgen van bloemen, het sturen van kaarten bij ‘lief en leed’ of het afgeven van een kerstattentie. Bovendien heeft het bestuur contact gelegd met een drietal voorgangers uit de regio, die bereid zijn (tegen vergoeding) bij zeer speciale omstandigheden op verzoek van betrokkene ‘in te springen’.

 

 
Home Informatie Achtergrondinformatie Ambitie Vrijzinnigen Nederland Oud-Beijerland