In vrijheid
Achtergrondinformatie

Wat is Vrijzinnigen Nederland?

Vrijzinnigen Nederland is in 1870 opgericht als Nederlandsche Protestanten Bond, als reactie op de verrechtsing binnen de Hervormde Kerk. De vereniging wilde met jaarlijkse bijeenkomsten mensen binnen en buiten de kerken bij elkaar brengen om religie, cultuur en wetenschap met elkaar te verbinden. In de loop van de jaren bleek er behoefte samen te komen in afdelingen op plaatsen waar vrijzinnigen van allerlei achtergrond zich verenigden om elkaar te ontmoeten in vieringen en lezingen. Dat leidde tot het stichten van vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Op het ogenblik zijn er 45 afdelingen.

In 1991 werd de naam veranderd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. De letters NPB verwezen nog naar de oude naam maar werden niet meer voluit geschreven. In mei 2014 is gekozen voor de naam Vrijzinnigen Nederland.

Vrijzinnigen Nederland laat een vrijzinnig geluid in het publieke debat horen en maakt duidelijk dat vrijzinnigheid verschil maakt in denken en doen ten aanzien van de hedendaagse maatschappelijke problemen.

Vrijzinnigen Nederland is een religieuze vereniging van ondogmatisch denkende religieuzen van diverse pluimage. Zij kenmerkt zich door openheid voor verschillende vormen van religieus beleven, binnen of buiten de kerken.

Vrijzinnig geloven is ruimte geven aan anderen, tolerant zijn naar anderen toe. Daarnaast vragen vrijzinnigen ook ruimte en tolerantie van anderen om op eigen manier om te kunnen gaan met zaken aangaande geloofsbeleving.

Geloofsbeleving

De leden van onze vereniging zijn kritische en maatschappelijk geëngageerde mensen, die actief in het leven staan en zelf willen bepalen hoe en wat zij geloven. Men is steeds op zoek naar vormen van moderne religiositeit en eigentijdse geloofsbeleving. Veelal zoekt zij daarbij het verband tussen geloof, wetenschap en kunst.

Gemeenschap

Landelijk bestaat Vrijzinnigen Nederland uit 45 autonome afdelingen waaronder die in Oud-Beijerland/Hoeksche Waard, die activiteiten ontplooien die gericht zijn op de ontwikkeling van het spirituele bewustzijn van de leden. Ten aanzien van geloofsvragen toetsen deze zich kritisch aan elkaar. Met als doel: ruimte scheppen voor vruchtbare interactie tussen leden en ook met belangstellenden van buitenaf. De activiteiten vinden plaats vanuit de optiek dat het gemeenschappelijke niet in het uiterlijke, maar juist in het innerlijke beleven te vinden is. Daarnaast wordt er onderlinge zorg geboden vanuit ‘Omzien naar elkaar’.

Veelkleurigheid

Elke afdeling heeft iets eigens, een eigen kleur en sfeer. Dat heeft vooral te maken met de ontstaansgeschiedenis en de sociaal-maatschappelijke omstandigheden, die per locatie verschillen: platteland en grote stad, in het westen, midden of oosten des lands. In de jaarprogramma's van onze afdelingen zijn deze verschillen terug te vinden, waarbij in de ene plaats het religieus humanisme als uitgangspunt dient en in de andere plaats het vrijzinnig christelijke.

Vereniging

Vrijzinnigen Nederland is een open geloofsgemeenschap waar alle vrijzinnig denkende mensen lid van kunnen worden. In juridische zin is VN een vereniging. Iedereen die de statuten van de vereniging onderschrijft kan zich dus bij ons aansluiten. Men hoeft niet gedoopt te zijn of belijdenis te hebben afgelegd. De twee eerder genoemde stromingen – de religieus humanistische en de vrijzinnig christelijke – komen beide voor in de doelstellingen van onze vereniging.

Afdeling Hoeksche Waard

Al aan het eind van de 19e eeuw (1891) richtten een aantal vrijzinnige Oud-Beijerlanders de afdeling Oud-Beijerland  en omstreken op van de toenmalige Nederlandse Protestantenbond (NPB). In die tijd kwamen zij bijeen in gehuurde ruimten, maar al snel, in 1905, stichtten zij de kerk aan de Beneden Molendijk 35. Elke zondag (elke twee weken in juli en augustus) is er om 10:30 uur een bijeenkomst met telkens andere voorgangers en met de mogelijkheid tot napraten bij een kopje koffie na de dienst.

U kunt ons ook volgen via    

facebook2

Gedurende de periode september - juni zijn er bijeenkomsten en activiteiten.

 Zie voor informatie ons jaarprogramma.